Gardasil (HPV Aşısı)

Gardasil, HPV aşısı, rahim ağzı kanseri önleyici aşısı

Bu bölümde Türkiye'de ve dünyada ruhsatlandırılmış ilk HPV aşısı olan Gardasil'in prospektüs bilgileri ve kliniğimizdeki uygulamaları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

HPV aşılarından "gardasil" hem rahim ağzı kanserine karşı hem de genital siğillere karşı önleyici HPV aşısıdır. Gardasil genelde koldan ve kas içine yapılmaktadır. Rahme yapılan bir aşı değildir. Kullanımı kolay ve ağrısızdır. 

Diğer rahim ağzı kanserini önlemek için üretilmiş olan HPV aşısı "cervarix" genital siğillere karşı koruyucu etkili DEĞİLDİR.

Bu kullanma talimatı  en son 23 Şubat 2007'de onaylanmıştır.

1.  GARDASIL® 0.5 mL IM
Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör
[Quadrivalent Human Papillomavirüs (Tip 6, 11, 16, 18) Rekombinant Aşı]

2.  KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
1 doz (0.5 mL)'sinde;

HPV1 Tip 6 L1 Proteini 2,3 20 mikrogram
HPV1 Tip 11 L1 Proteini 2,3 40 mikrogram
HPV1 Tip 16 L1 Proteini 2,3 40 mikrogram
HPV1 Tip 18 L1 Proteini 2,3 20 mikrogram

Human Papillomavirüs = HPV
Virüs benzeri partikül formundaki L1 proteini rekombinant DNA teknolojisi ile "Saccharomyces cerevisiae" (CANADE 3C-5 (1895 suşu) hücrelerinde üretilmiştir.
Amorf alüminyum hidroksifosfat sülfat adjuvanından adsorbe olur (225 mg Al)

Yardımcı maddeler için Bkz. 6.1

3.  FARMASÖTİK FORMU
Kullanıma Hazır Enjektörde Enjeksiyon için Süspansiyon

GARDASIL® çalkalanmadan önce beyaz partiküller içeren berrak bir sıvıdır. Sert bir çalkalamadan sonra beyaz, bulanık bir sıvı halini alır.

4.  KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1  Terapötik Endikasyonlar
GARDASIL® aşının hedeflediği 9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) 6, 11, 16 ve 18 tiplerinin neden olduğu hastalıkların önlenmesinde endikedir.

GARDASIL®, HPV 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:
• Servikal kanser
• Servikal adenokarsinoma in situ (AIS)
• Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 2 ve evre 3
• Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) evre 2 ve evre 3
• Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) evre 2 ve evre 3

GARDASIL®, HPV 6, 11, 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:
• Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 1
• Genital siğiller (kondiloma akuminata)
• HPV enfeksiyonu

4.2  Pozoloji ve Uygulama Şekli
GARDASIL® 9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlar için önerilmektedir.

Dozaj
GARDASIL® aşağıdaki takvime göre 0.5 mL’lik 3 ayrı doz şeklinde intramüsküler (kas içine) olarak uygulanmalıdır:
Birinci doz: Belirlenen tarihte
İkinci doz: Birinci dozdan 2 ay sonra
Üçüncü doz: Birinci dozdan 6 ay sonra

Kişilerin 0, 2 ve 6. aydaki aşılama takvimine bağlı kalmaları önerilir. Ancak klinik çalışmalarda etkinlik 1 yıllık dönemde 3 dozun tümünü almış bireylerde gösterilmiştir. Alternatif aşılama takvimi gerekirse, ikinci doz birinci dozdan en az 1 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.

Uygulama Şekli
GARDASIL® üst kolun deltoid bölgesine veya uyluğun üst yan tarafına intramüsküler (kas içine) olarak uygulanmalıdır.

GARDASIL® intravasküler yolla enjekte edilmemelidir. Subkutan ve intradermal uygulama yolları ile çalışma yapılmadığından önerilmemektedir.

Önceden doldurulmuş enjektör tek kullanım içindir ve birden fazla kişide kullanılmamalıdır.

Aşı tedarik edildiği şekliyle kullanılmalıdır; seyreltme veya hazırlama gerekmez. Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır.

Kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan hemen önce sertçe çalkalama aşı süspansiyonunu korumak için gereklidir.

Sertçe çalkalandıktan sonra GARDASIL® beyaz, bulanık bir sıvı halini alır. Parenteral ilaç ürünleri uygulamadan önce partiküllü madde ve renk değişikliği açısından gözle kontrol edilmelidir. Partiküller varsa veya renk değişikliği gözlenirse ürünü atınız.

Önceden Doldurulmuş Enjektör Kullanımı
Enjektör içeriğinin tümünü enjekte ediniz.

Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler
GARDASIL®’in güvenilirlik, immünojenite ve etkinliği HIV enfeksiyonlu bireylerde kapsamlı biçimde incelenmemiştir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği
GARDASIL®’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Pediyatrik Popülasyon
GARDASIL®’in 9 yaşın altındaki çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda Kullanım
GARDASIL®’in 26 yaşın üzerindeki erişkinlerdeki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

4.3  Kontrendikasyonlar
Aşının etkin maddelerine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

GARDASIL®’in bir dozunu aldıktan sonra aşırı duyarlılık semptomları gösteren bireylere diğer GARDASIL® dozları verilmemelidir.

Şiddetli akut bir ateşli hastalık geçiren kişilerde GARDASIL® uygulaması ertelenmelidir. Ancak hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya düşük dereceli ateş gibi hafif bir enfeksiyon varlığı bağışıklama için kontrendikasyon oluşturmaz.

4.4  Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi, aşının uygulanmasından sonra ortaya çıkabilen nadir anaflaksi reaksiyonları için uygun tıbbi tedavi her zaman hazır bulundurulmalıdır.

Tüm aşılarda olduğu gibi, GARDASIL® ile aşılama; aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir.

Ayrıca, GARDASIL® sadece HPV tip 6, 11, 16 ve 18’den kaynaklanan hastalıklara karşı koruma sağlar.

Dolayısıyla, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı uygun önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

GARDASIL®’in terapötik etkisi gösterilmemiştir. Bu nedenle aşı servikal kanser, serviks, vulva ve vajinadaki yüksek evreli displastik lezyonlar veya genital lezyonların tedavisi için endike değildir. Ayrıca HPV’ye bağlı diğer bilinen lezyonların ilerlemesini önleme etkisi yoktur.

Aşılama rutin servikal taramanın yerini tutmaz. Hiçbir aşı %100 etkin olmadığından ve GARDASIL® aşıda bulunmayan HPV tiplerine veya mevcut HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamayacağından, rutin servikal tarama kritik önem taşır ve yerel önerilere uyulmalıdır.

İmmün yanıtı bozulmuş kişilerde GARDASIL® kullanımına ilişkin veri yoktur. Güçlü bir immün supresif tedavi kullanımı, genetik bir defekt, İnsan İmmün Yetmezlik Virüs (HIV) enfeksiyonu veya diğer nedenlerle immün yanıtı bozulmuş kişiler aşıya yanıt vermeyebilir.

Trombositopeni veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde intramüsküler uygulamadan sonra kanama olabileceğinden bu kişilere aşı dikkatle uygulanmalıdır.

Korunma süresi güncel olarak bilinmemektedir. Üç dozlu serinin tamamlanmasından 4.5 yıl sonra kalıcı koruyucu etkinlik gözlenmiştir. Daha uzun süreli izleme çalışmaları devam etmektedir (bkz. Bölüm 5.1).
 
4.5 Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim ve Diğer Etkileşim Şekilleri
Diğer Aşılar ile Birlikte Kullanım
Klinik çalışmaların sonuçları GARDASIL®’in hepatit B aşısı (rekombinant) ile eş zamanlı olarak (ayrı enjeksiyon bölgesinde) uygulanabildiğini göstermektedir.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Kullanım
Klinik çalışmalarda bireylerin %11.9, %9.5, %6.9 ve %4.3’ü sırasıyla analjezikler, anti-inflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve vitamin preparatları kullanmışlardır. Aşının etkinliği, immünojenitesi ve güvenilirliği bu ilaçların kullanımından etkilenmemiştir. 

Hormonal Kontraseptifler ile Birlikte Kullanım
Klinik çalışmalarda GARDASIL® uygulanan kadınların (16- 26 yaş arası) %57.5’i hormonal kontraseptifler kullanmıştır. Hormonal kontraseptiflerin kullanımı GARDASIL®’e karşı immün yanıtları etkilememiştir.

Steroidler ile Birlikte Kullanım
Klinik çalışmalarda bireylerin %1.7 (n = 158), %0.6 (n = 56) ve %1.0’ı (n = 89) GARDASIL® dozunun uygulanmasına yakın bir zamanda sırasıyla inhale, topikal ve parenteral immünosupresanlar kullanmıştır. Bu ilaçlar GARDASIL®’e karşı immün yanıtları etkilememiştir. Klinik çalışmalarda çok az olgu steroid almış ve immünosupresyon miktarının düşük olduğu kabul edilmiştir.

Sistemik İmmün Supresif İlaçlar ile Birlikte Kullanım
Güçlü immünosupresanların GARDASIL® ile birlikte kullanımına ilişkin hiçbir veri yoktur. İmmünosupresif ajanlar (kortikosteroidler, antimetabolitler, alkilleyici ajanlar, sitotoksik ajanların sistemik dozları) ile tedavi edilen bireyler aktif bağışıklamaya optimal yanıt vermeyebilir (Bkz. kısım 4.4).

4.6  Gebelik ve Laktasyon
Genel tavsiye
GARDASIL®'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

GARDASIL®'in gebelik sırasında kullanımına ilişkin veriler yeterince güvenilir değildir. Bu nedenle GARDASIL®'in gebelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Aşılama gebeliğin tamamlanmasından sonraki döneme ertelenmelidir.

Gebelik Dönemi
Gebe kadınlarda aşıyı inceleyen spesifik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak ruhsatlandırma öncesi klinik geliştirme programında 2,266 kadın (aşı = 1,115, plasebo = 1,151) en az 1 gebelik bildirilmiştir. İstenmeyen bir sonuçla ilişkili gebeliklerin oranı GARDASIL® alan kadınlarda ve plasebo alan kadınlarda genel olarak benzerdi.

Aşılamayı takiben 30 gün içinde başlamış gebeliklerde GARDASIL® alan grupta 5 konjenital anomali olgusu gözlenirken, plasebo alan grupta hiçbir olgu gözlenmemiştir. Buna karşılık, aşılamadan 30 gün sonra başlamış gebeliklerde GARDASIL® alan grupta 10 konjenital anomali olgusu, plasebo alan grupta ise 16 konjenital anomali olgusu gözlenmiştir.

Gözlenen anomalilerin tipleri 16-26 yaş arası kadınların gebeliklerinde genel olarak gözlenen tipler ile uyumluydu.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonel / fötal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu  göstermemektedir (Bkz. kısım 5.3).

Laktasyon Dönemi
GARDASIL® emzirme döneminde kullanılabilir.

Klinik çalışmaların aşılama döneminde toplam 995 emziren kadına GARDASIL® veya plasebo uygulanmıştır. Annede ve emzirilen bebekteki istenmeyen reaksiyon oranları aşı ve plasebo gruplarında benzerdi. Ayrıca aşı immünojenitesi, aşının uygulandığı dönemde emziren ve emzirmeyen kadınlarda benzer bulunmuştur.

4.7  Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
GARDASIL®’in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

4.8  İstenmeyen Etkiler
Beş klinik çalışmada (4 plasebo-kontrollü) gönüllülere çalışmaya giriş gününde ve daha sonra yaklaşık 2. ve 6.aylarda GARDASIL® veya plasebo uygulanmıştır. Birkaç gönüllü (%0.2) istenmeyen reaksiyonlar nedeniyle çalışmadan ayrılmıştır. Güvenilirlik tüm çalışma popülasyonunda (4 çalışma) veya çalışma popülasyonunun önceden tanımlanmış bir alt grubunda (1 çalışma) GARDASIL® veya plasebonun her enjeksiyonundan sonraki 14 günde aşılama bildirim kartıyla (ABK) gerçekleştirilen takiple değerlendirilmiştir. ABK destekli takip ile izlenen gönüllüler GARDASIL® alan 6,160 gönüllü (çalışmaya giriş sırasında 9-26 yaş arası 5,088 genç kızlar/kadınlar ve 9-15 yaş arası 1,072 erkek) ve plasebo alan 4,064 gönüllüyü içermektedir.

Aşağıdaki aşıya bağlı istenmeyen reaksiyonlar GARDASIL® alan kişilerde en az % 1 sıklıkla ve plasebo alanlara göre daha yüksek sıklıkla gözlenmiştir. Bunlar aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

[Çok Yaygın (³1/10); Yaygın (³1/100, <1/10); Yaygın Olmayan (³1/1,000, <1/100); Seyrek (³1/10,000, <1/1,000); Çok Seyrek (<1/10,000), izole bildirimler dahil]

Genel hastalıklar ve uygulama yerindeki rahatsızlıklar:
Çok yaygın: pireksi.
Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: eritem, ağrı, şişlik.
Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: kanama, kaşıntı.

Ayrıca, çalışma araştırmacısı tarafından aşıya veya plaseboya bağlı olduğuna karar verilen istenmeyen reaksiyonlar klinik çalışmalarda %1’den daha az sıklıkla gözlenmiştir:

Solunum, torasik ve mediyastinal hastalıklar:
Çok seyrek: bronkospazm.

Deri ve deri altı hastalıklar:
Seyrek: ürtiker.

GARDASIL® grubunda 7 ürtiker olgusu (%0.06) ve adjuvan içeren plasebo grubunda 17 olgu (%0.18) gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda Güvenilirlik Popülasyonunda yer alan kişiler 4 yıla kadar takip döneminde ortaya çıkan herhangi yeni tıbbi durumları bildirmişlerdir. GARDASIL® alan 11,813 kişide ve plasebo alan 9,701 kişide 8 non-spesifik artrit olgusu bildirilmiştir; bunlardan 6’sı GARDASIL®  grubunda, 2’si ise plasebo grubunda yer almaktadır.

4.9  Doz Aşımı ve Tedavisi
Önerilenden daha yüksek GARDASIL® dozlarının uygulandığına ilişkin bildirimler vardır.

Genel olarak doz aşımıyla bildirilen istenmeyen olay profili, GARDASIL®’in önerilen tekli dozlarıyla benzerdir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik Grup : Viral Aşı  
ATC kodu: J07BM01

Etki Mekanizması
GARDASIL® HPV tip 6, 11, 16 ve 18’in majör kapsid L1 proteininin yüksek düzeyde saflaştırılmış virüs benzeri partiküllerinden (VBP’ler) hazırlanan enfeksiyöz olmayan, rekombinant kuadrivalan bir aşıdır. VBP’ler viral DNA içermediğinden, hücreleri enfekte edemez, çoğalamaz veya hastalığa neden olamazlar. HPV yalnızca insanları enfekte eder ancak analog papillomavirüsler ile yapılan hayvan çalışmaları L1 VBP aşılarının etkinliğinin humoral immün yanıt aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Aşıda bulunan HPV tiplerinden:

• HPV 16 ve 18 genç premenopozal kadınlarda yüksek evreli servikal displazi (CIN 2/3) ve adenokarsinoma in situ (AIS) olgularının yaklaşık %70’inden ve yüksek evreli vulvar displazi (VIN 2/3) olgularının yaklaşık %70’inden sorumludur. HPV 16 ve 18 yüksek evreli vajinal skuamöz lezyonların (VaIN 2/3) büyük kısmından da sorumludur.

Aşıda bulunmayan diğer HPV tipleri geri kalan CIN 2/3, VIN 2/3 ve VaIN 2/3 olgularının %20-30’undan sorumludur. CIN 3 invazif servikal kanserinin kabul edilen prekürsörüdür. VIN 3 karsinojenik HPV tipleriyle enfekte olan genç premenopozal kadınlarda vulva kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörüdür.

• HPV 6 ve 11 genital siğil olgularının yaklaşık % 90’ından sorumludur.

• HPV 6, 11, 16 ve 18 CIN 1 veya düşük evreli displazinin % 35-50’sinden sorumludur.

Klinik Çalışmalar
GARDASIL®’in klinik etkinliği 16-26 yaş arası toplam 20,541 kadının HPV enfeksiyonu varlığı için ön tarama yapılmadan dahil edilip aşılandığı 4 plasebo-kontrollü, çift-kör, randomize Faz II ve III klinik çalışmada değerlendirilmiştir.

Birincil etkinlik son noktaları HPV 6, 11, 16 veya 18’e bağlı vulva ve vajina lezyonları (genital siğiller, VIN, VaIN) ve herhangi bir evredeki CIN (Protokol 013, Future I), HPV 16 veya 18’e bağlı CIN 2/3 ve AIS (Protokol 015, FUTURE II), HPV 6, 11, 16 veya 18’e bağlı kronik enfeksiyon (Protokol 007) ve HPV 16’ya bağlı kronik enfeksiyonu (Protokol 005) içermiştir.

Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN) Evre 2/3 (orta-yüksek evreli displazi) klinik çalışmalarda servikal kanser için dolaylı marker olarak kullanıldı.

Profilaktik Etkinlik
Primer etkinlik analizleri protokole göre etkinlik (PE) popülasyonunda gerçekleştirilmiştir (çalışmaya girişten sonraki 1 yıl içinde 3 aşılamanın tümünü alan, önemli protokol ihlalleri olmayan ve 1.dozun öncesinden 3.dozdan sonraki 1 aya (7.ay) kadar aşıdaki HPV tipleriyle karşılaşmamış kişiler). Etkinlik 7.aydaki vizitten itibaren ölçülmüştür. Toplamda, katılımcıların %73’ü çalışmaya girişte 4 HPV tipinin hiçbiriyle daha önce karşılaşmamıştı (PCR negatif ve seronegatif).

Protokol 013’de GARDASIL®’in HPV 6, 11, 16, 18’e bağlı CIN (1, 2, 3) veya AIS’deki etkinliği (birincil son nokta) %100 (%97.5 GA: 87.4, 100.0) ve kombine protokollerde % 95.2’ydi (%95 GA: 87.2, 98.7).

Protokol 013’de GARDASIL®’in HPV 6, 11, 16, 18’e bağlı CIN 1’deki etkinliği %100 (%95 GA: 84.1, 100.0) ve kombine analizde %93.1’di (%95 GA: 81.4, 98.2).

Birleşik analizde (Protokol 007, 013, 015) GARDASIL®’in yüksek evreli HPV 6, 11, 16 veya 18’e bağlı vulva lezyonlarına (VIN 2/3) karşı etkinliği %100’dü (%95 GA: 41.4, 100.0). Aşının yüksek evreli vajinal lezyonlara (VaIN 2/3) karşı etkinliği istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Toplam 8 VIN 2/3 olgusu ve 5 VaIN 2/3 olgusu vardı; bunların tümü plasebo grubunda ortaya çıktı.

Kronik enfeksiyon için 12 ay tanımına dayanarak (en az 12 aylık dönemde en az 2 pozitif örnek), kronik  HPV 16 enfeksiyonuna karşı etkinlik Protokol 005’de %93.3’dü (%95 GA: 79.1, 98.7). Protokol 007’de GARDASIL®’in kronik HPV 16 veya HPV 18 enfeksiyonuna karşı etkinliği %100’dü (%95 GA: 43.3, 100.0). Altı kronik HPV 16 enfeksiyonu olgusu ve 2 kronik HPV 18 enfeksiyonu olgusu vardı; bunların tümü plasebo grubunda ortaya çıktı.

Güncel veya önceden enfeksiyonu olan kişilerdeki etkinlik
Hastaların başlangıçta PCR pozitif ve/veya seropozitif olduğu HPV tiplerinden kaynaklanan hastalığa karşı korunmaya ilişkin hiçbir kanıt yoktu. Ancak aşılamadan önce aşıdaki HPV tiplerinden biri veya daha fazlasıyla enfekte olmuş kişiler aşıdaki geri kalan HPV tiplerine bağlı klinik hastalıktan korundular.

Modifiye edilmiş tedavi amaçlı (ITT) popülasyondaki (başlangıçtaki HPV durumundan bağımsız olarak 1.günde en az 1 aşılama alan kadınlar olarak tanımlandı ve olgu sayımına 1.dozdan sonraki 1 aydan itibaren başlandı) sonuçlar Tablo 2’de özetlenmektedir. Bu popülasyon çalışmaya girişteki HPV enfeksiyonu ve hastalık prevalansı bakımından genel kadın popülasyonuyla benzerdir.

Aynı popülasyonda GARDASIL®’in HPV 6, 11, 16, 18’e bağlı CIN (1, 2, 3) veya AIS’nin etkinliği %46.4’dü (%95 GA: 35.2, 55.7).

Kombine çalışma popülasyonunun toplam %12’si 1.günde CIN’i gösteren anormal Pap testine sahipti. 1.günde Pap testi anormal olan ve 1.günde aşıdaki HPV tipleriyle karşılaşmamış kişilerde aşının etkinliği yüksek olmaya devam etti. 1.günde Pap testi anormal olan ve 1.günde aşıdaki HPV tipleriyle enfekte olmuş kişilerde aşı etkinliği gözlenmedi.

İmmünojenisite
İmmün Yanıtı Ölçen Testler
HPV aşılarında koruma ile ilişkili minimum antikor düzeyi belirlenmemiştir.

GARDASIL®’in immünojenitesi 18-26 yaş arası 8,915 kadında (GARDASIL® n = 4,666; plasebo n = 4,249) ve 9-17 yaş arası 3,400 kız (GARDASIL® n = 1,471; plasebo n = 583) ve erkek (GARDASIL® n = 1,071; plasebo n = 275) adolesanda değerlendirildi.

Her aşı tipine karşı immünojenisiteyi değerlendirmek için tipe spesifik immünoanalizler, yarışmalı Luminex esaslı immünoanaliz (cLIA) ve tipe spesifik standartlar kullanıldı. Bu testler her HPV tipine ait nötrleştirici epitoplara karşı antikorları ölçer.

GARDASIL®’e Verilen İmmün Yanıtlar
Test edilen tüm yaş gruplarında GARDASIL® alan kişilerin sırasıyla %99.9, %99.8, %99.8 ve %99.6’sı 3.dozdan sonraki 1.ayda anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 ve anti-HPV-18 seropozitif hale geldi. GARDASIL® test edilen tüm yaş gruplarında 3. dozdan sonraki 1. ayda yüksek anti-HPV Geometrik Ortalama Titrelerini (GMT’ler) indükledi.

HPV enfeksiyonu ortadan kalkmış (seropozitif ve PCR negatif) plasebo alan kişilerdeki anti-HPV düzeyleri aşıyla indüklenen düzeylerden belirgin biçimde daha düşüktü. Ayrıca, faz III çalışmaların uzun süreli takip döneminde aşılanan kişilerde anti –HPV düzeyleri daha yüksek kaldı.

GARDASIL®’in Genç Erişkin Kadınlardaki Etkinliğinin Genç Adolesanlarla Bağlantısı
Klinik bir çalışma (Protokol 016) GARDASIL®’in 10-15 yaş arası kızlarda ve erkeklerdeki immünojenitesini 16-23 yaş arası adolesan ve genç kadınlardaki immünojenite ile karşılaştırdı. Aşı grubunun %99.1- %100’ü 3.dozdan sonraki 1.ayda tüm aşı serotiplerine seropozitif hale geldi.

9-15 yaş arası kız ve erkeklerde 3.dozdan sonraki 1.ayda anti-HPV 6, 11, 16 ve 18 GMT’leri 16-26 yaş arası genç kadınlardaki GMT’ler ile karşılaştırmaktadır.

9-15 yaş arası kızlarda ve erkeklerde 7.aydaki anti-HPV yanıtları faz III çalışmalarda etkinliğin belirlendiği 16-26 yaş arası genç kadınlardaki anti-HPV yanıtlarından daha aşağı değildi. İmmünojenite yaş ile ilişkiliydi ve 7.aydaki anti-HPV düzeyleri 12 yaşın altındaki genç bireylerde bu yaşın üzerindeki kişilerden anlamlı olarak daha yüksekti.

İmmünojenite bağlantısına dayanarak GARDASIL®’in 9-15 yaş arası kız adolesanlarda etkin olduğu sonucuna ulaşıldı.

GARDASIL®’in immünojenisitesi ve güvenilirliği 9-15 yaş arası erkek adolesanlarda gösterilmiştir. Erkeklerde koruyucu etkinlik incelenmemiştir.

Kalıcılık
Protokol 007’de maksimum anti-HPV 6, 11, 16, 18 GMT’leri 7.ayda gözlendi. GMT’ler 24.ayın sonuna kadar azaldı ve daha sonra en az 60. aya kadar stabilize oldu. Güncel olarak gözlem dönemi genç kadınlardaki Faz III çalışmalarda 2 yıl, adolesanlardaki çalışmalarda ise 18 ay ile sınırlandırılmıştır. Üç doz serisinden sonraki bağışıklığın kesin süresi belirlenmemiştir.

Anamnestik (İmmün Bellek) Yanıta İlişkin Kanıtlar
Aşılamadan önce aşıdaki HPV tiplerine seropozitif olan aşılanmış bireylerde anamnestik yanıta ilişkin kanıtlar görüldü. Ayrıca, aşılama başlangıcından 5 yıl sonra GARDASIL®’in rapel dozunu alan aşılanmış bir alt grup 3. dozdan sonraki 1. ayda gözlenen anti-HPV GMT’lerini aşan hızlı ve güçlü anamnestik yanıt sergiledi.

5.2  Farmakokinetik Özellikler
Aşılar için farmakokinetik özelliklerin değerlendirilmesi gerekmemektedir.

5.3  Klinik öncesi güvenlilik verileri
Tekli doz ve tekrarlı doz toksisitesi ve lokal tolerans çalışmalarında insanlar için özel bir tehlike görülmemiştir.

GARDASIL® bir veya çoklu intramüsküler enjeksiyondan sonra gebe sıçanlarda HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı spesifik antikor yanıtlarını indüklemiştir. Aşıdaki dört HPV tipine karşı antikorlar gestasyon ve muhtemelen laktasyon sırasında yavrulara aktarıldı. Yavrunun gelişimsel bulguları, davranışı, üreme performansı veya doğurganlığı üzerinde tedaviye bağlı etkiler yoktur.

6.  FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
6.1  Yardımcı Maddelerin Listesi
Sodyum klorür
L-Histidin
Polisorbat 80
Sodyum Borat
Enjeksiyonluk Su

6.2  Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3  Raf Ömrü
36 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
2ºC - 8ºC arası sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Işıktan koruyunuz.

6.5  Ambalajın niteliği ve içeriği
Enjektör:  Avrupa Farmakopesi Bölüm 3.2.1’e uygun Tip I cam enjektör (1,5 mL) kullanılacaktır.

Tıpa:  Enjektörlerde 2 tip piston tıpası  kullanılabilir. 
A- 13 mm floropolimer kaplı tıpa
B- Floropolimer kaplanmamış

Piston tıpaları:  Avrupa Farmakopesi Bölüm 3.2.9’da tarif edilen kimyasal test şartlarına uygundur. Her iki tıpada da lateks bulunmaz. Enjektör haznelerinde pasif emniyet tertibatı bulunabilir. 1’li ve 10’lu ambalajlarda sunulmaktadır.

6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Önceden doldurulmuş enjektör tek kullanım içindir ve birden fazla kişide kullanılmamalıdır.

Aşı tedarik edildiği şekliyle kullanılmalıdır; seyreltme veya hazırlama gerekmez. Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır.
 
Kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan hemen önce sertçe çalkalama aşı süspansiyonunu korumak için gereklidir.
 
7. RUHSAT SAHİBİ
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. Balabandere Cad. No: 2-4 34460
İstinye - İSTANBUL
Tel : 0212 365 53  00
Faks : 0212 277 89 70
E-posta: msdturkeyinfo@merck.com

8.  RUHSAT NUMARASI(LARI)
15.01.2007 - 1

9.  İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
Ilk ruhsatlandırma tarihi: 15.01.2007

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ
KÜB Onay Tarihi: 23.02.2007

gardasil, hpv aşısı, rahim ağzı kanseri aşısı, vaccine


Gardasil ücreti ne kadar?
Rahim ağzı kanserleri, kanser öncesi lezyonları ve genital siğilleri önleyici HPV aşısı  Gardasil'i kliniğimizde de yaptırabilirsiniz.

Bunun için sekreteliğimizin 0 (212) 225 15 00 numaralı telefonundan arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz.

3 doz halinde yapılan Gardasil'in tek doz ücreti 300 TL'dir. 

Koldan (kas içine) yapılan Gardasil aşısının uygulama şekli;
İlk dozdan 2 ay sonra 2. doz, 2. dozdan 4 ay sonra 3. doz şeklindedir. 

Kliniğimizde rahim ucu kanserleri ve kanser öncesi lezyonları önleyen diğer HPV aşısı Cervarix yapılmamaktadır. Cervarix genital siğillere karşı koruyucu değildir.

İlgili Linkler:  
HPV PANELİNE GEÇİŞ

HPV aşıları tercih edilirken..?
HPV enfeksiyonları hakkında bilgiler  >>>
Tarafımızdan yapılan uygulamalar  >>>
Serviks kanseri ile ilgili bilgiler >>>    
Cervarix (Diğer HPV Aşısı)  >>>
HPV Aşısı ve HPV Enfeksiyonları >>>
Pap smear testi   >>>
Anormal smear sonuçlarında yönetim   >>>
Kolposkopik değerlendirme   >>>
Genital Siğiller (Kondiloma)   >>> 

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400