Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> S

Sabahattin :Güzellik
Sabit :Yerinde duran kımıldamayan
Sacit (d) :Secdeye varan, ibadet eden
Sadettin :Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadık :İçten bağlı, gerçek dost
Sadi :Baht açıklığı
Sadri :Anaya göre çocuk
Sadullah :Allah'ın talihli kıldığı
Sadun :Yıldız bilimine göre, uğurlu olan
Safa :Saflık berraklık, gönül rahatlığı
Saffet :Saflık, temizlik
Safi :Katıksız, ayırt edilmiş
Sağanak :Şiddetli, ani ve kısa süreli yağmur
Sağay :Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı
Sağcan :Sağlıklı can, sağlıklı kimse
Sağhan :İyi kağan Sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; Kazak hakanlarının Ünlülerinden biri
Sağlam :Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, Bozulmamış; sakatlık ce sayrılığı bulunmayan sağlıklı; güvenilir; Gerçek, doğru; dürüst
Sağlamer :Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
Sağun :Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
Saim :Oruç tutan, oruçlu
Sait (d) :Kutlu, cennetlik
Salgır :Akarsu
Salgur :Saldırıcı, saldıran; bir Türkmen oymağını başkanı olan Salgur Bey'in adından
Salih :İyi, yararlı, yetkili
Salim :Eksiksiz, sağ, sağlam
Salkan :Serin yellere açık yer
Salman :Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
Saltuk :Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan
Saltukoğulları :Beyliği'ni kuran Saltuk Bey'in adından
Salur :Oğuzlar'ın Üçok boyuna bağlı bir Türk oymağını adı
Samet (d) :Sonsuz, ebedi
Sami :İşiten, dinleyen
Samim :Bir şeyin merkezi
Sanal :Ün kazan, ünlü ol
Sanalp :Ünlü yiğit
Sanat :Duygu, tasarım ve güzelliğin kişiyi etkileyen anlatımı
Sanberk :Ünü sağlam
Sancak :Bayrak
Sancar :Eski Türk adlarından; kısa kama
Sançar :Sancar
Saner :Ünlü yiğit, tanınmış kimse
Sanlı :Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
Sanver :Ünün her yana yayılsın, ünlen
Saran :Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen, insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
Sargut :Eski adlardan; açık saman rengi
Sarp :Dik geçilmesi ve çıkılması güç
Sarper :Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
Sarphan :Sarp kağan
Saruhan :Eski bir Türk beyi
Satvet :Zorlu, sindirici güç
Savaş :Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
Savaşer :Savaşçı yiğit
Savaşkan :İyi savaşan, iyi döğüşen
Savtekin :Diri ve biricik; diri canlı şehzade; Anadolu'nun alınışında Emeği geçen bir Türk komutanı
Savtunç :Sağlam tunç
Sayan :Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
Sayar :Saygı gösteririr, saygılı
Saydam :İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki nesnelerin görünmesine engel olmayan; parlak düz
Saygı :Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi Ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
Saygım :Saydığım kimse, benim saygım
Saygın :Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
Saygut :Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
Sayguter :Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
Sayhan :Saygı gösteren kağan
Sayıl :Kendini saydır, saygı gör, önemsen
Sayıner :Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
Saykut :Sayılan ve kutsal kimse
Sayraç :Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
Saytekin :Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
Sazak :Küçük pınar, kaynak
Seber :Arkadaş, dost
Sebük :Hızlı, çabuk; sevgili
Sebükalp :Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
Sebüktekin :Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
Seçen :İyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
Seçim :Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad
Seçkin :Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek niteliğiyle göze çarpan; seçilmiş
Seçkiner :Herkesçe beğenilen yiğit
Seçmeer :Seçilerek alınmış yiğit
Seçmen :Beğenen seçen; bir seçimde oy hakkı olan
Sedat :Doğruluk, haklılık
Sefa /Safa :Saflık berraklık
Sefer :Yolculuk, savaş hali
Seha :Eli açık, cömert
Sel :Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
Selami :Huzurla, selametle ilgili
Selcan :Taşkın su gibi can
Selçuk :Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk'tan
Selçuker :Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit
Selek :Eliaçık, cömert
Selen :Ses, kulakla duyulan her ses; sel yatağı; varlık, bolluk; bilgi
Seler :Taşkın yiğit, sel gibi yiğit
Selışık :Sel gibi akan ışık, aydınlık seli
Selim :İyileşmesi kolay hastalık
Selman / Salman :Özgür, hür
Semih :Bol, cömert gönüllü
Sencer :Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı
Sener :Sen yiğitsin
Senih :Yüce, yüksek
Sercan :Canların özü, canın başı
Serdar :Askerin başı, komutan
Seren :"Sermek" eylemini yapan; gemilerde yelken direği
Sergen :Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer
Serhan :Hanların başı
Serhat (d) :Sınır boyu
Serkan :Serhan / baş han , ser + kan,
Sermet :Öncesiz ve sonrasız
Sert :Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı, berk Sarsıcı, dayanılması güç; hoşgörüsüz
Sertaç :Baştacı
Serter :Sert + Er, sert erkek
Sertuğ :Baştuğ
Server :Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
Servet :Para mal mülk
Sevin :Sevinç duy, coş
Sevinç :İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sevük :Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
Seyhan :Çukurova'da Adana'dan geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
Seyhun :Orta Asya'da bir ırmak
Seyit :Efendi, bey
Seza :Değer, yaraşık, uygun
Sezai :Uygun, yaraşır
Sezal :Sezen, sezgili
Sezer :Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
Sezgin :Sezme yeteneği olan kimse, sezici
Sezginer :Sezme yeteneği olan yiğit
Sıdal :Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış
Sıddık :Çok içten ve doğru kimse
Sığanay :Alageyik ve Ay gibi güzel
Sıtkı :Yalan söylemeyen, dürüst
Sina :İlaç yapılan bir tür bitki
Sinan :Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu
Sipahi :Tımar sahibi asker
Siper :Korunulacak, saklanılacak yer
Somer :katışıksız yiğit, tam yiğit
Sona :bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
Sonat :Bir veya iki çalgı için yazılmış müzik yapıtı
Sonay :Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
Sondal :Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk
Sonder :Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk
Sonel :Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,
Soner :Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
Songür :Sonu iyi gelen kimse, sonu gür
Sonuç :Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum; bir şeyin ucu (mecaz olarak) son çocuk
Soral :Sorduktan sonra al
Sorkun :Bir tür söğüt
Soyalp :Soyu yiğit, soylu yiğit
Soydan :Soylu, iyi bir soydan gelen
Soydaner :Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
Soydinç :Soyu dinç
Soydinçer :Soyu dinç yiğit
Soyer :Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
Soyhan :Soyu han olan, kağan soylu
Soykan :Soylu kan
Soykurt :Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen
Soykut :Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu
Soylu :Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
Soytekin :Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
Soyuer :Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
Sökmen :Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği'ni kuran kimse; yiğitlere verilen san, yiğit
Sönmez :Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
Sönmezalp :Hiç sönmdedn yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin Yaşayacak yiğit
Sönmezer :Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Söylem :Konuşan bireyin kullandığı dil
Söz :Kelime
Sözen :İyi ve güzel konuşan kimse
Sözer :İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
Sözmen :İyi ve güzel konuşan kimse
Suat (d) :Mutlu, mutlulukla ilgili
Suat :Mutlu, mutlulukla ilgili
Suavi :Zorluklara dayanan
Suay :Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
Subutay :Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ünlü komutanlarından birinin adı
Sunal :Sun ve al
Sunar :(Saygı ile) veriri, gönderir, yollar
Sunay :Adak ayı
Sungu :Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
Sungun :Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
Sungur :Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
Sunguralp :Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit
Sungurtekin :Şahin gibi ve biricik; Süleyman Şah'ın oğlu
Suphi :Sabahla, aydınlıkla ilgili
Süalp :asker yiğit
Süer :Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
Süerdem :Erdemli asker
Süha :Büyükayı yıldız kümesinde en küçük yıldız
Sükan :Yiğit, yürekli, asker kan
Süleyman :Davud peygamberin oğlu
Sümer :Aşağı Mezopotamya'da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
Süner :Esneyebilir, esnek, uzayabilir, uzar
Sünter :Kızıl renkli, çavdara benzer sert buğday
Sürel :Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin
Süren :Devam eden, sürüp giden; yönetip yürüten; önüne katıp götüren
Süreyya :Ülker yıldız takımı
Sürsoy :Soyu sürdür; süren soy
Süruri :Sevinçli, sevinçle ilgili

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası