ERKEK İSİMLERİ >> S

Sabahattin :Güzellik
Sabit :Yerinde duran kımıldamayan
Sacit (d) :Secdeye varan, ibadet eden
Sadettin :Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadık :İçten bağlı, gerçek dost
Sadi :Baht açıklığı
Sadri :Anaya göre çocuk
Sadullah :Allah'ın talihli kıldığı
Sadun :Yıldız bilimine göre, uğurlu olan
Safa :Saflık berraklık, gönül rahatlığı
Saffet :Saflık, temizlik
Safi :Katıksız, ayırt edilmiş
Sağanak :Şiddetli, ani ve kısa süreli yağmur
Sağay :Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı
Sağcan :Sağlıklı can, sağlıklı kimse
Sağhan :İyi kağan Sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; Kazak hakanlarının Ünlülerinden biri
Sağlam :Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, Bozulmamış; sakatlık ce sayrılığı bulunmayan sağlıklı; güvenilir; Gerçek, doğru; dürüst
Sağlamer :Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
Sağun :Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
Saim :Oruç tutan, oruçlu
Sait (d) :Kutlu, cennetlik
Salgır :Akarsu
Salgur :Saldırıcı, saldıran; bir Türkmen oymağını başkanı olan Salgur Bey'in adından
Salih :İyi, yararlı, yetkili
Salim :Eksiksiz, sağ, sağlam
Salkan :Serin yellere açık yer
Salman :Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
Saltuk :Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan
Saltukoğulları :Beyliği'ni kuran Saltuk Bey'in adından
Salur :Oğuzlar'ın Üçok boyuna bağlı bir Türk oymağını adı
Samet (d) :Sonsuz, ebedi
Sami :İşiten, dinleyen
Samim :Bir şeyin merkezi
Sanal :Ün kazan, ünlü ol
Sanalp :Ünlü yiğit
Sanat :Duygu, tasarım ve güzelliğin kişiyi etkileyen anlatımı
Sanberk :Ünü sağlam
Sancak :Bayrak
Sancar :Eski Türk adlarından; kısa kama
Sançar :Sancar
Saner :Ünlü yiğit, tanınmış kimse
Sanlı :Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
Sanver :Ünün her yana yayılsın, ünlen
Saran :Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen, insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
Sargut :Eski adlardan; açık saman rengi
Sarp :Dik geçilmesi ve çıkılması güç
Sarper :Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
Sarphan :Sarp kağan
Saruhan :Eski bir Türk beyi
Satvet :Zorlu, sindirici güç
Savaş :Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
Savaşer :Savaşçı yiğit
Savaşkan :İyi savaşan, iyi döğüşen
Savtekin :Diri ve biricik; diri canlı şehzade; Anadolu'nun alınışında Emeği geçen bir Türk komutanı
Savtunç :Sağlam tunç
Sayan :Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
Sayar :Saygı gösteririr, saygılı
Saydam :İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki nesnelerin görünmesine engel olmayan; parlak düz
Saygı :Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi Ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
Saygım :Saydığım kimse, benim saygım
Saygın :Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
Saygut :Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
Sayguter :Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
Sayhan :Saygı gösteren kağan
Sayıl :Kendini saydır, saygı gör, önemsen
Sayıner :Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
Saykut :Sayılan ve kutsal kimse
Sayraç :Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
Saytekin :Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
Sazak :Küçük pınar, kaynak
Seber :Arkadaş, dost
Sebük :Hızlı, çabuk; sevgili
Sebükalp :Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
Sebüktekin :Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
Seçen :İyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
Seçim :Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad
Seçkin :Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek niteliğiyle göze çarpan; seçilmiş
Seçkiner :Herkesçe beğenilen yiğit
Seçmeer :Seçilerek alınmış yiğit
Seçmen :Beğenen seçen; bir seçimde oy hakkı olan
Sedat :Doğruluk, haklılık
Sefa /Safa :Saflık berraklık
Sefer :Yolculuk, savaş hali
Seha :Eli açık, cömert
Sel :Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
Selami :Huzurla, selametle ilgili
Selcan :Taşkın su gibi can
Selçuk :Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk'tan
Selçuker :Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit
Selek :Eliaçık, cömert
Selen :Ses, kulakla duyulan her ses; sel yatağı; varlık, bolluk; bilgi
Seler :Taşkın yiğit, sel gibi yiğit
Selışık :Sel gibi akan ışık, aydınlık seli
Selim :İyileşmesi kolay hastalık
Selman / Salman :Özgür, hür
Semih :Bol, cömert gönüllü
Sencer :Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı
Sener :Sen yiğitsin
Senih :Yüce, yüksek
Sercan :Canların özü, canın başı
Serdar :Askerin başı, komutan
Seren :"Sermek" eylemini yapan; gemilerde yelken direği
Sergen :Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer
Serhan :Hanların başı
Serhat (d) :Sınır boyu
Serkan :Serhan / baş han , ser + kan,
Sermet :Öncesiz ve sonrasız
Sert :Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı, berk Sarsıcı, dayanılması güç; hoşgörüsüz
Sertaç :Baştacı
Serter :Sert + Er, sert erkek
Sertuğ :Baştuğ
Server :Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
Servet :Para mal mülk
Sevin :Sevinç duy, coş
Sevinç :İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sevük :Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
Seyhan :Çukurova'da Adana'dan geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
Seyhun :Orta Asya'da bir ırmak
Seyit :Efendi, bey
Seza :Değer, yaraşık, uygun
Sezai :Uygun, yaraşır
Sezal :Sezen, sezgili
Sezer :Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
Sezgin :Sezme yeteneği olan kimse, sezici
Sezginer :Sezme yeteneği olan yiğit
Sıdal :Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış
Sıddık :Çok içten ve doğru kimse
Sığanay :Alageyik ve Ay gibi güzel
Sıtkı :Yalan söylemeyen, dürüst
Sina :İlaç yapılan bir tür bitki
Sinan :Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu
Sipahi :Tımar sahibi asker
Siper :Korunulacak, saklanılacak yer
Somer :katışıksız yiğit, tam yiğit
Sona :bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
Sonat :Bir veya iki çalgı için yazılmış müzik yapıtı
Sonay :Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
Sondal :Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk
Sonder :Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk
Sonel :Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,
Soner :Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
Songür :Sonu iyi gelen kimse, sonu gür
Sonuç :Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum; bir şeyin ucu (mecaz olarak) son çocuk
Soral :Sorduktan sonra al
Sorkun :Bir tür söğüt
Soyalp :Soyu yiğit, soylu yiğit
Soydan :Soylu, iyi bir soydan gelen
Soydaner :Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
Soydinç :Soyu dinç
Soydinçer :Soyu dinç yiğit
Soyer :Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
Soyhan :Soyu han olan, kağan soylu
Soykan :Soylu kan
Soykurt :Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen
Soykut :Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu
Soylu :Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
Soytekin :Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
Soyuer :Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
Sökmen :Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği'ni kuran kimse; yiğitlere verilen san, yiğit
Sönmez :Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
Sönmezalp :Hiç sönmdedn yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin Yaşayacak yiğit
Sönmezer :Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Söylem :Konuşan bireyin kullandığı dil
Söz :Kelime
Sözen :İyi ve güzel konuşan kimse
Sözer :İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
Sözmen :İyi ve güzel konuşan kimse
Suat (d) :Mutlu, mutlulukla ilgili
Suat :Mutlu, mutlulukla ilgili
Suavi :Zorluklara dayanan
Suay :Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
Subutay :Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ünlü komutanlarından birinin adı
Sunal :Sun ve al
Sunar :(Saygı ile) veriri, gönderir, yollar
Sunay :Adak ayı
Sungu :Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
Sungun :Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
Sungur :Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
Sunguralp :Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit
Sungurtekin :Şahin gibi ve biricik; Süleyman Şah'ın oğlu
Suphi :Sabahla, aydınlıkla ilgili
Süalp :asker yiğit
Süer :Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
Süerdem :Erdemli asker
Süha :Büyükayı yıldız kümesinde en küçük yıldız
Sükan :Yiğit, yürekli, asker kan
Süleyman :Davud peygamberin oğlu
Sümer :Aşağı Mezopotamya'da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
Süner :Esneyebilir, esnek, uzayabilir, uzar
Sünter :Kızıl renkli, çavdara benzer sert buğday
Sürel :Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin
Süren :Devam eden, sürüp giden; yönetip yürüten; önüne katıp götüren
Süreyya :Ülker yıldız takımı
Sürsoy :Soyu sürdür; süren soy
Süruri :Sevinçli, sevinçle ilgili

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası