ERKEK İSİMLERİ >> E

Ece :(Öz Türkçe "eçü") ulu, ana, ileri gelen, başkan kraliçe, XIV Yüzyılda yaşamış bir türk komutanı, ağa, arkadaş, erkek kardeş
Ecebay :Varlıklı ve ulu kişi
Ecer :Güzel, yeni acar
Ecevit :Afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz
Edgü :İyi
Edgüalp :İyi ve yiğit, iyi yiğit
Edgüer :İyi kimse, iyi er, iyi yiğit
Edip :Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi
Edis :Değerli, ulu yüce, yüksek
Ediz :Değerli yüksek
Efdal :En değerli en yüksek.
Efe :Batı Anadolu yöresi yiğitlerininortak adı
Efecan / Afacan :Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı
Efekan :Yiğit bir soydan gelen
Eflatun :Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk
Efsun :Büyü, sihir
Ege :Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
Egemen :Bir yere hakim olan
Eğilmez :Hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen
Ejder :Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Ekber :Kebir kelimesinden, En büyük
Eke :Usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki
Ekemen :Açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke
Eken :Toprağa tohum atan serpen
Ekener :Toprağa tohum serpen kimse
Ekim :Sonbahar mevsiminde bir ay
Ekin :Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür
Ekiner :Tarımla uğraşan kimse
Ekrem :Pek cömert, iyiliksever
Elbek :İl beyi, ellerin beyi
Elbir :Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan
Elçi :Uzlaştırmacı, aracı
Elçin :Deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği
Eldem :Sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse
Elgin :Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever
Elgün :Kamu, herkes
Elhan :Nameler, ezgiler
Elvan :Renk renk, çok renkli
Emek :Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama
Emin :Güvenilen, inanılan kimse
Emir :Reis, aşiret başı, Emreden
Emrah :Saz çalıp oynayan
Emre :Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
Emri :Emirle ilgili
Enç :Güvenilir kimse, erinçli kişi
Ender :Seçkin, eşi benzeri az bulunan
Ener :En yiğit, en er kişi
Engin :Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş
Enginalp :Engin yiğit
Enginer :Engin yiğit, engin er, engin kimse
Enginsoy :Geniş soy
Enginsu :Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz
Engiz :Ağaç filizi
Engür :Hepsinden gür olan
Enis / Enes :Sevimli, dost canayakın
Enmutlu :Herkesten mutlu olan
Enver :En ışıklı, en parlaki
Er :Erkek, yiğit, kahraman, yürekli, yetenekli, rütbesiz asker
Eracar :Güçlü er gürbüz kimse
Erakalın :Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse
Erakıncı :Akıncı yiğit, akıncı asker
Eralkan :Al kanlı yiğit
Eralp :Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
Eraltay :Altay dağlarından gelmiş yiğit
Eran :Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma
Erandaç :Başkasından anı kalmış yiğit
Eranıl :Yiğit olarak anılasın
Eray :Ay gibi parlak erkek
Eraydın :Aydın yiğit aydınlık yiğit
Erbaşat :Egemen olan yiğit
Erbatur :Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
Erbay :Yiğit ve zengin kimse
Erben :"Ben yiğidim, ben erim, yiğit ben'im
Erberk :Sağlam, yiğit, sert yiğit
Erbey :Yiğit bey
Erbil :Bir zamanlar Hakkari'de egemen olmuş Erbil atabeylerinin adı
Erbilek :Yiğit bilekli, bükülmez bilekli
Erbilen :Bilgili, yiğit, bilen er
Erbilir :Bilen kimse, bilgili ve yiğit
Erbuğ :Yiğitler başı, komutan
Erbuğa :Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
Ercan :Er canlı, korkusuz yiğit
Erce :Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Ercüment (d) :Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erçelik :Çelik gibi yiğit, çelik er
Erçetin :Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er
Erçevik :Canlı, hareketli yiğit
Erçin :Erken doğan, En erken davranan
Erda :bkz. Erdağ
Erdağ :Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdal :Erken yeşeren dal / Er + Dal
Erdem :Fazilet, hüner
Erdemalp :Erdemli yiğit
Erdemer :Erdemli yiğit
Erdemir :Demir gibi yiğit, güçlü yiğit
Erden :Bakire, el değmemiş
Erdenalp :El değmemiş yiğit
Erdenay :El değmemiş Ay, erken doğan ay
Erdener :El değmemiş yiğit
Erdeniz :El değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz
Erdi :Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
Erdik :Ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik
Erdilek :Erken dilenen şey
Erdim :"Tanrı yolunda ermiş durumuna geldim" "eriştim" "olgunlaştım" Anlamında
Erdin :Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
Erdinç :Dinç erkek Er + Dinç
Erdoğ :Erken doğ, yiğit doğ
Erdoğan :Doğuştan yiğit / Erken doğan
Erdoğdu :Yiğit olarak doğdu, erken doğdu
Erdöl :Erkek çocuk
Erdölek :Ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit
Erdur :Yiğit kal
Erduran :Duran, yaşayan yiğit
Erduru :Katışıksız er, duru er
Erek :Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
Ereken :Vaktinden önce eken, erken eken
Erel :Yiğit el
Erem :Olurunu bildirme işi, onaşma, pelin
Eren :Ermiş kişi Ermekten
Erenalp :Ermiş yiğit
Erenay :Ermiş olan Ay gibi nurlu
Erencan :Ermiş kimse, ermiş can
Erenel :Ermiş el, yiğit el
Erener :Ermiş yiğit
Erengüç :Ermiş ve güçlü kimse
Erenöz :Özü ermiş kimse
Erensoy :Ermiş soy, yiğit soy
Erensü :Ermiş asker, yiğit subay
Erentürk :Tanrı'ya ermiş Türk, eren Türk yiğit Türk
Erenuluğ :Ermiş ve ulu kimse
Erer :Erişir, yiğit er, yiğit erkek
Erez :Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Ergener :Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit
Ergi :İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma
Ergican :İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can Kendisine kavuşulmuş can
Ergil :Er ile ilgili
Ergin :Olgunlaşmış, güngörmüş
Erginalp :Yetişkin yiğit
Erginay :Yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay
Erginbay :Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergincan :Olgunlaşmış kimse
Erginer :Yetişmiş, olgunlaşmış er.
Erginsoy :Ergin bir hale gelmiş soy
Ergisoy :İstediğine ulaşmış soydan olan kimse
Ergökmen :Gök yüzlü ve sarışın erkek
Ergör :Erken gör
Ergun / Ergün :Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar
Ergüç :Güçlü er, erkek ve güçlü
Ergüder :Başka erleri güdecek denli yiğit
Ergül :Erken açan gül, geç değil erken gül, er gül, yiğit ve gül gibi kimse
Ergüleç :Güler yüzlü kimse, güleç yiğit
Ergülen :Gülen er, mutlu kmse
Ergün :Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Ergüneş :Erken doğan güneş
Ergüvenç :Güvenç olan kimse, güvenilir er
Erhan :Yiğit hakan
Erışık :Yiğit ışık
Eriker :Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit
Erim :Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
Erimer :Sevilen kimse, muştu olan er
Erinç :Dirlik düzenlik, eksiği olmamak
Erinçer :Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek
Eriş :("Erişmek"ten buyruk) ulaş, yetiş
Erişen :Olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen
Erişken :Erişkin
Eriz :Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
Erizgi :Akıllı kimsei zeki erkek
Erk :Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
Erkal :Yiğit kal
Erkan :Erkek kanlı
Erke :İşe çevrilebilen güç,
Erkel :Güçle ilgili, güçsel
Erker :Güçlü erkek, güç sahibi kimse
Erkınay :Çalışkan kimse
Erkış :Erken gelen kış
Erkin :İstediği gibi davranabilen, özgür
Erkiner :İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit
Erkmen :Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
Erkoç :Yiğit koç, koç gibi erkek
Erkoçak :Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er
Erkol :Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol
Erksal :Güç Sal, güç gönder
Erksan :Güç sahibi ün, güçlü ad
Erksin :Güçlü ve kuvvetlisin
Erksoy :Güçlü soy
Erksun :Güç ver güç sun
Erktin :Güçlü ruh
Erkul :Yiğit kul, yiğit kimse
Erkunt :Sağlam er, dayanıklı er
Erkurt :Yiğit kurt
Erkut :Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
Erkutay :Yiğit, uğurlu ve Ay gibi kimse
Erkutlu :Uğurlu yiğit, kutlu yiğit
Erlaçin :Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek
Erman :Er kişi, yiğit kişi
Ermutlu :Mutluluk içinde yaşayan er
Eroğan :Yiğit barış tanrısı, güçlü er
Eroğul :Yiğit oğul
Eroğuz :İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek Gürbüz erkek
Erol :Erkek ol sözünde dur anlamında
Erolan :Yiğit olan, erkek olan, er olan
Erozan :Yiğit ve şair kimse, yiğit şair
Eröz :Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse
Ersal :Erkenden gönder, erken salıver
Ersan :Yiğit ünlü, er sanlı
Ersay :Yiğit olarak saygı göster
Ersayın :Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse
Ersel :Yiğit sel
Ersen :Kolay, zor olmayan
Ersev :Erkek ol ve sev, erken sev
Erseven :Erken seven kimse, yiğit kimse
Ersevin :Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin
Ersezen :Vaktinden önce sezen kimse
Ersezer :Erken sezer, vaktinden önce sezer
Ersin :"Yiğitsin" "erkeksin" erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
Erson :"Son yiğit, son erkek" anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad
Ersoy :Erkek soy, yiğit soy
Ersöz :Yiğit sözü
Ersun :Erken sun, vaktinden önce sun
Ersungur :Yiğit ve doğan gibi yırtıcı
Ersü :Yiğit asker, yiğit subay
Erşan :Yiğit, ünlü, yiğit şanlı
Erşat :Doğru yolu bulan
Erşen :Şen, yiğit, şen erkek.
Ertaç :Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan :Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
Ertana :XIV. Yüzyılda Orta Anadolu'da kendi adını taşıyan bir beylik kuran kimse
Ertaş :Yiğit ve taş gibi sağlam kimse
Ertay :Yiğit tay
Ertaylan :Yiğit ve uzun boylu kimse
Erte :Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
Ertek :Yiğit ve tek er,
Ertekin :Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens
Ertem :bkz. Erdem
Erten :Erkek tenli
Ertöz :Yiğit ve cevherli kimse
Ertuğ :Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit.
Ertuğrul :Doğru ve yiğit kimse, Seçuklular'ın uç beyi ve Osmanlı İmparatoluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası
Ertuna :yiğit Tuna Irmağı
Ertunca :Yiğit Tunca ırmağı
Ertuncay :Yiğit ve tunçtan yapılmış Ay
Ertunç :Tunçtan yapılmış, sağlam, yiğit erkek
Ertunga :Erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, Alpertunga olarak da bilinir
Ertün :Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri
Ertürk :Yiğit Türk, erkek Türk
Ertüz :Yiğit ve adaletli
Ertüzün :Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse
Erülgen :Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit
Erün :Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
Erünal :Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al.
Erüstün :Üstün yiğit
Eryalçın :Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse
Eryaman :Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit
Eryavuz :Çok sert yiğit, yavuz erkek
Eryılmaz :Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit
Eryiğit :Yiğit erkek
Esad / Esat :Çok uğurlu ve mutlu
Esen :Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
Esendemir :Sağlıklı ve demir gibi
Esenel :Sağlıklı yiğit
Esener :Sağlıklı yiğit
Esentürk :Sağlıklı Türk
Eser :Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
Esin :Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey
Esiner :Sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse
Eskin :Yel, sert esen yel
Eskinalp :Sert esen yel gibi yiğit
Esmen :Esen yel gibi kimse
Eşref :Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu
Ethem / Edhem :Kara, yağız at
Eti :M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu'da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
Etiz :Yüce, yüksek, değerli
Etkin :Hareketli, yaptırıcı
Evin :Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün
Evre :Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
Evren :Kainat, yaratılmışların tümü
Evrensel :Dünya ölçüsünde olan
Evrim :Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
Eylem :Belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış
Eyüp :Sabırın simgesi olmuş bir peygamber
Ezdi :"Ezmek" eylemini yaptı, ezip geçti, yendi
Ezgi :Kulağa hoş gelen ve belli bir kurala göre oluşturulan Sesler dizisi, melodi
Ezgü :Hiçbir kötü yanı bulunmayan, iyi
Ezgütekin :İyi şehzade

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası