Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> E

Ece :(Öz Türkçe "eçü") ulu, ana, ileri gelen, başkan kraliçe, XIV Yüzyılda yaşamış bir türk komutanı, ağa, arkadaş, erkek kardeş
Ecebay :Varlıklı ve ulu kişi
Ecer :Güzel, yeni acar
Ecevit :Afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz
Edgü :İyi
Edgüalp :İyi ve yiğit, iyi yiğit
Edgüer :İyi kimse, iyi er, iyi yiğit
Edip :Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi
Edis :Değerli, ulu yüce, yüksek
Ediz :Değerli yüksek
Efdal :En değerli en yüksek.
Efe :Batı Anadolu yöresi yiğitlerininortak adı
Efecan / Afacan :Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı
Efekan :Yiğit bir soydan gelen
Eflatun :Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk
Efsun :Büyü, sihir
Ege :Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
Egemen :Bir yere hakim olan
Eğilmez :Hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen
Ejder :Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Ekber :Kebir kelimesinden, En büyük
Eke :Usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki
Ekemen :Açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke
Eken :Toprağa tohum atan serpen
Ekener :Toprağa tohum serpen kimse
Ekim :Sonbahar mevsiminde bir ay
Ekin :Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür
Ekiner :Tarımla uğraşan kimse
Ekrem :Pek cömert, iyiliksever
Elbek :İl beyi, ellerin beyi
Elbir :Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan
Elçi :Uzlaştırmacı, aracı
Elçin :Deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği
Eldem :Sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse
Elgin :Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever
Elgün :Kamu, herkes
Elhan :Nameler, ezgiler
Elvan :Renk renk, çok renkli
Emek :Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama
Emin :Güvenilen, inanılan kimse
Emir :Reis, aşiret başı, Emreden
Emrah :Saz çalıp oynayan
Emre :Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
Emri :Emirle ilgili
Enç :Güvenilir kimse, erinçli kişi
Ender :Seçkin, eşi benzeri az bulunan
Ener :En yiğit, en er kişi
Engin :Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş
Enginalp :Engin yiğit
Enginer :Engin yiğit, engin er, engin kimse
Enginsoy :Geniş soy
Enginsu :Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz
Engiz :Ağaç filizi
Engür :Hepsinden gür olan
Enis / Enes :Sevimli, dost canayakın
Enmutlu :Herkesten mutlu olan
Enver :En ışıklı, en parlaki
Er :Erkek, yiğit, kahraman, yürekli, yetenekli, rütbesiz asker
Eracar :Güçlü er gürbüz kimse
Erakalın :Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse
Erakıncı :Akıncı yiğit, akıncı asker
Eralkan :Al kanlı yiğit
Eralp :Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
Eraltay :Altay dağlarından gelmiş yiğit
Eran :Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma
Erandaç :Başkasından anı kalmış yiğit
Eranıl :Yiğit olarak anılasın
Eray :Ay gibi parlak erkek
Eraydın :Aydın yiğit aydınlık yiğit
Erbaşat :Egemen olan yiğit
Erbatur :Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
Erbay :Yiğit ve zengin kimse
Erben :"Ben yiğidim, ben erim, yiğit ben'im
Erberk :Sağlam, yiğit, sert yiğit
Erbey :Yiğit bey
Erbil :Bir zamanlar Hakkari'de egemen olmuş Erbil atabeylerinin adı
Erbilek :Yiğit bilekli, bükülmez bilekli
Erbilen :Bilgili, yiğit, bilen er
Erbilir :Bilen kimse, bilgili ve yiğit
Erbuğ :Yiğitler başı, komutan
Erbuğa :Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
Ercan :Er canlı, korkusuz yiğit
Erce :Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Ercüment (d) :Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
Erçelik :Çelik gibi yiğit, çelik er
Erçetin :Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er
Erçevik :Canlı, hareketli yiğit
Erçin :Erken doğan, En erken davranan
Erda :bkz. Erdağ
Erdağ :Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdal :Erken yeşeren dal / Er + Dal
Erdem :Fazilet, hüner
Erdemalp :Erdemli yiğit
Erdemer :Erdemli yiğit
Erdemir :Demir gibi yiğit, güçlü yiğit
Erden :Bakire, el değmemiş
Erdenalp :El değmemiş yiğit
Erdenay :El değmemiş Ay, erken doğan ay
Erdener :El değmemiş yiğit
Erdeniz :El değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz
Erdi :Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
Erdik :Ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik
Erdilek :Erken dilenen şey
Erdim :"Tanrı yolunda ermiş durumuna geldim" "eriştim" "olgunlaştım" Anlamında
Erdin :Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
Erdinç :Dinç erkek Er + Dinç
Erdoğ :Erken doğ, yiğit doğ
Erdoğan :Doğuştan yiğit / Erken doğan
Erdoğdu :Yiğit olarak doğdu, erken doğdu
Erdöl :Erkek çocuk
Erdölek :Ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit
Erdur :Yiğit kal
Erduran :Duran, yaşayan yiğit
Erduru :Katışıksız er, duru er
Erek :Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
Ereken :Vaktinden önce eken, erken eken
Erel :Yiğit el
Erem :Olurunu bildirme işi, onaşma, pelin
Eren :Ermiş kişi Ermekten
Erenalp :Ermiş yiğit
Erenay :Ermiş olan Ay gibi nurlu
Erencan :Ermiş kimse, ermiş can
Erenel :Ermiş el, yiğit el
Erener :Ermiş yiğit
Erengüç :Ermiş ve güçlü kimse
Erenöz :Özü ermiş kimse
Erensoy :Ermiş soy, yiğit soy
Erensü :Ermiş asker, yiğit subay
Erentürk :Tanrı'ya ermiş Türk, eren Türk yiğit Türk
Erenuluğ :Ermiş ve ulu kimse
Erer :Erişir, yiğit er, yiğit erkek
Erez :Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Ergener :Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit
Ergi :İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma
Ergican :İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can Kendisine kavuşulmuş can
Ergil :Er ile ilgili
Ergin :Olgunlaşmış, güngörmüş
Erginalp :Yetişkin yiğit
Erginay :Yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay
Erginbay :Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergincan :Olgunlaşmış kimse
Erginer :Yetişmiş, olgunlaşmış er.
Erginsoy :Ergin bir hale gelmiş soy
Ergisoy :İstediğine ulaşmış soydan olan kimse
Ergökmen :Gök yüzlü ve sarışın erkek
Ergör :Erken gör
Ergun / Ergün :Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar
Ergüç :Güçlü er, erkek ve güçlü
Ergüder :Başka erleri güdecek denli yiğit
Ergül :Erken açan gül, geç değil erken gül, er gül, yiğit ve gül gibi kimse
Ergüleç :Güler yüzlü kimse, güleç yiğit
Ergülen :Gülen er, mutlu kmse
Ergün :Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Ergüneş :Erken doğan güneş
Ergüvenç :Güvenç olan kimse, güvenilir er
Erhan :Yiğit hakan
Erışık :Yiğit ışık
Eriker :Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit
Erim :Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
Erimer :Sevilen kimse, muştu olan er
Erinç :Dirlik düzenlik, eksiği olmamak
Erinçer :Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek
Eriş :("Erişmek"ten buyruk) ulaş, yetiş
Erişen :Olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen
Erişken :Erişkin
Eriz :Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
Erizgi :Akıllı kimsei zeki erkek
Erk :Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
Erkal :Yiğit kal
Erkan :Erkek kanlı
Erke :İşe çevrilebilen güç,
Erkel :Güçle ilgili, güçsel
Erker :Güçlü erkek, güç sahibi kimse
Erkınay :Çalışkan kimse
Erkış :Erken gelen kış
Erkin :İstediği gibi davranabilen, özgür
Erkiner :İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit
Erkmen :Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
Erkoç :Yiğit koç, koç gibi erkek
Erkoçak :Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er
Erkol :Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol
Erksal :Güç Sal, güç gönder
Erksan :Güç sahibi ün, güçlü ad
Erksin :Güçlü ve kuvvetlisin
Erksoy :Güçlü soy
Erksun :Güç ver güç sun
Erktin :Güçlü ruh
Erkul :Yiğit kul, yiğit kimse
Erkunt :Sağlam er, dayanıklı er
Erkurt :Yiğit kurt
Erkut :Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
Erkutay :Yiğit, uğurlu ve Ay gibi kimse
Erkutlu :Uğurlu yiğit, kutlu yiğit
Erlaçin :Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek
Erman :Er kişi, yiğit kişi
Ermutlu :Mutluluk içinde yaşayan er
Eroğan :Yiğit barış tanrısı, güçlü er
Eroğul :Yiğit oğul
Eroğuz :İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek Gürbüz erkek
Erol :Erkek ol sözünde dur anlamında
Erolan :Yiğit olan, erkek olan, er olan
Erozan :Yiğit ve şair kimse, yiğit şair
Eröz :Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse
Ersal :Erkenden gönder, erken salıver
Ersan :Yiğit ünlü, er sanlı
Ersay :Yiğit olarak saygı göster
Ersayın :Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse
Ersel :Yiğit sel
Ersen :Kolay, zor olmayan
Ersev :Erkek ol ve sev, erken sev
Erseven :Erken seven kimse, yiğit kimse
Ersevin :Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin
Ersezen :Vaktinden önce sezen kimse
Ersezer :Erken sezer, vaktinden önce sezer
Ersin :"Yiğitsin" "erkeksin" erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
Erson :"Son yiğit, son erkek" anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad
Ersoy :Erkek soy, yiğit soy
Ersöz :Yiğit sözü
Ersun :Erken sun, vaktinden önce sun
Ersungur :Yiğit ve doğan gibi yırtıcı
Ersü :Yiğit asker, yiğit subay
Erşan :Yiğit, ünlü, yiğit şanlı
Erşat :Doğru yolu bulan
Erşen :Şen, yiğit, şen erkek.
Ertaç :Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan :Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
Ertana :XIV. Yüzyılda Orta Anadolu'da kendi adını taşıyan bir beylik kuran kimse
Ertaş :Yiğit ve taş gibi sağlam kimse
Ertay :Yiğit tay
Ertaylan :Yiğit ve uzun boylu kimse
Erte :Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
Ertek :Yiğit ve tek er,
Ertekin :Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens
Ertem :bkz. Erdem
Erten :Erkek tenli
Ertöz :Yiğit ve cevherli kimse
Ertuğ :Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit.
Ertuğrul :Doğru ve yiğit kimse, Seçuklular'ın uç beyi ve Osmanlı İmparatoluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası
Ertuna :yiğit Tuna Irmağı
Ertunca :Yiğit Tunca ırmağı
Ertuncay :Yiğit ve tunçtan yapılmış Ay
Ertunç :Tunçtan yapılmış, sağlam, yiğit erkek
Ertunga :Erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, Alpertunga olarak da bilinir
Ertün :Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri
Ertürk :Yiğit Türk, erkek Türk
Ertüz :Yiğit ve adaletli
Ertüzün :Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse
Erülgen :Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit
Erün :Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
Erünal :Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al.
Erüstün :Üstün yiğit
Eryalçın :Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse
Eryaman :Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit
Eryavuz :Çok sert yiğit, yavuz erkek
Eryılmaz :Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit
Eryiğit :Yiğit erkek
Esad / Esat :Çok uğurlu ve mutlu
Esen :Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
Esendemir :Sağlıklı ve demir gibi
Esenel :Sağlıklı yiğit
Esener :Sağlıklı yiğit
Esentürk :Sağlıklı Türk
Eser :Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
Esin :Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey
Esiner :Sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse
Eskin :Yel, sert esen yel
Eskinalp :Sert esen yel gibi yiğit
Esmen :Esen yel gibi kimse
Eşref :Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu
Ethem / Edhem :Kara, yağız at
Eti :M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu'da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
Etiz :Yüce, yüksek, değerli
Etkin :Hareketli, yaptırıcı
Evin :Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün
Evre :Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
Evren :Kainat, yaratılmışların tümü
Evrensel :Dünya ölçüsünde olan
Evrim :Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
Eylem :Belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış
Eyüp :Sabırın simgesi olmuş bir peygamber
Ezdi :"Ezmek" eylemini yaptı, ezip geçti, yendi
Ezgi :Kulağa hoş gelen ve belli bir kurala göre oluşturulan Sesler dizisi, melodi
Ezgü :Hiçbir kötü yanı bulunmayan, iyi
Ezgütekin :İyi şehzade

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası